गजल सम्मान

अइ पन्नापर "अनचिन्हार आखर" द्वारा प्रयोजित "गजल सम्मान" केर सूचना ओ विवरण भेटत

गजल पुरस्कारक योजना
जनवरी २०११ सँ अप्रैल २०११ धरिक गजल पुरस्कार
मास मइ 2011क लेल गजल पुरस्कार योजनाक पहिल चरण

मास जून 2011क लेल गजल पुरस्कार योजनाक पहिल चरण
मास  जुलाइ 2011क लेल गजल पुरस्कार योजनाक पहिल चरण
चयनकर्ता
मास अगस्त 2011क  लेल गजल पुरस्कार योजनाक  पहिल चरण
मास सितम्बर 2011क  लेल गजल पुरस्कार योजनाक  पहिल चरण
मास अक्टूबर 2011क लेल गजल पुरस्कार योजनाक पहिल चरण
पुरस्कार
मास नवम्बर 2011क लेल गजल पुरस्कार योजनाक पहिल चरण
मास दिसम्बर 2011क लेल गजल पुरस्कार योजनाक पहिल चरण
"गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" बर्ख २०११
मास जनवरी 2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण
मुख्यचयनकर्ता-2012
मास फरवरी 2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण
मास मार्च 2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण 
मास अप्रैल 2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण 
मास मइ 2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण 
मास जून 2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण
मास जुलाई  2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण
मास अगस्त  2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण
मास सितम्बर 2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण
मास अक्टूबर 2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण
मास नवम्बर 2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण
मास दिसम्बर  2012क लेल गजल सम्मान योजनाक पहिल चरण
गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" बर्ख 2012 ( गजल ) 
2013 केर "गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान"क लेल मुख्यचयनकर्ता ( गजल लेल)
गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" बर्ख 2013 ( गजल ) 

बाल गजल सम्मान


बाल गजल सम्मान
बालगजल सम्मानक लेल बर्ख २०१२हँक मुख्यचयनकर्ता
गजलकमला-कोशी-बागमती-महानंदा"सम्मानक (बाल गजलक लेल) पहिलचरण बर्ख-2012 ( मासमार्च लेल )
गजल कमला-कोशी-बागमती-महानंदा"सम्मानक (बाल गजलक लेल) पहिल चरण बर्ख-2012 ( मास अप्रैल लेल )
गजल कमला-कोशी-बागमती-महानंदा" सम्मानक ( बाल गजलक लेल ) पहिल चरण बर्ख-2012 ( मास मइ लेल )
गजल कमला-कोशी-बागमती-महानंदा" सम्मानक ( बाल गजलक लेल ) पहिल चरण बर्ख-2012 ( मास जून लेल )
गजल कमला-कोशी-बागमती-महानंदा" सम्मानक ( बाल गजलक लेल ) पहिल चरण बर्ख-2012 ( मास  जुलाई  लेल )
गजल कमला-कोशी-बागमती-महानंदा" सम्मानक ( बाल गजलक लेल ) पहिल चरण बर्ख-2012 ( मास अगस्त  लेल )
गजल कमला-कोशी-बागमती-महानंदा" सम्मानक ( बाल गजलक लेल ) पहिल चरण बर्ख-2012 ( मास सितम्बर  लेल )
गजल कमला-कोशी-बागमती-महानंदा" सम्मानक ( बाल गजलक लेल ) पहिल चरण बर्ख-2012 ( मास नवम्बर  लेल ) 
गजल कमला-कोशी-बागमती-महानंदा" सम्मानक ( बाल गजलक लेल ) पहिल चरण बर्ख-2012 ( मास दिसम्बर  लेल )
गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" बर्ख 2012 ( बाल गजल ) 
2013 केर "गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान"क लेल मुख्यचयनकर्ता ( बाल गजल लेल)
गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" बर्ख 2013 ( बाल गजल ) आलोचना-समीक्षा सम्मान


" गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" क समीक्षा, आलोचना, समालोचना लेल मुख्य चयनकर्ता
गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" बर्ख 2012 ( आलोचना-समीक्षा ) 
2013 केर "गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा सम्मान" क समीक्षा, आलोचना, समालोचना लेल मुख्य चयनकर्ता 


तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों