Friday, 13 September 2013

गजलगजल – दूगाम छोड़ति हम कैन गेलउ

बाम भेलइ दिन जैन गेलउनेह टूटल सब बन्धु छूटल

भाग भूटल हम मैन गेलउमाटि पावन हम छोड़ि आयल

प्रीति  माहुर हम सैन गेलउसाग बारिक फल फूल बारिक

फेर​ पायब हम ठैन गेलउ‘राम’ गामक रस छोड़ि आयल

फेर आयब हम ठैन गेलउसभ पैत में आखर - १२ आ मात्रा - १६

तिथि: १३/०९/२०१३

© राम कुमार मिश्र

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों