Wednesday, 10 May 2017

बाल गजल

गामक बूढ हमर नानी
छै ममतासँ भरल खानी

पूजा पाठ करै नित दिन
दुखिया लेल महादानी

खिस्सा खूब सुनाबै ओ
राजा कोन रहै रानी

भोरे भोर उठा दै छै
सुधरै जैसँ हमर बानी

नम्हर छोट सभक आगू
कहलक बनि क' रहू ज्ञानी

2221-1222

© कुन्दन कुमार कर्ण

www.kundanghazal.com

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों