Monday, 3 April 2017

रुबाइ

आँखि केर सपना टूटल जाइए
हमरा लगसँ कियो रूसल जाइए
समय केर चाकपर बनैत मनोरथ
केकरो हाथसँ खसि फूटल जाइए

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों