Wednesday, 26 February 2014

गजल

जटाधारी मनोहारी  वरोदाता  लगैए ई  
कलाधारी नितोघोरा महादेवा  लगैए ई  

रमाजोगी विषोधाता नटोराजा सदोध्याना    
बरदरुढा गणोराजा भसमभूता लगैए ई  

कलाधारी हिमोवासा हतोबाधा गुरुराजा  
नितोयोगी सदाचारी हतोकामा लगैए ई  

महातृष्णा हरणकर्ता दुख निवारक पिता भ्राता
मनोलोका अधोलोका नभोलोका लगैए ई

१२२२ १२२२ १२२२ १२२२


No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों