Sunday, 9 February 2014

गजल


सपनाइत रहलहुँ हम राति भरि
धुधुआइत रहलहुँ हम राति भरि

मेला सुख सेहंता केर छै
मोलाइत रहलहुँ हम राति भरि

ओ राकस छै की महँगाइ छै
भुतिआइत रहलहुँ हम राति भरि

नूआ ब्लाउज धोती पैन्ट छी
फेराइत रहलहुँ हम राति भरि

हमरा संगे अनचिन्हार छै
चकुआइत रहलहुँ हम राति भरि

सभ पाँतिमे 22-222-2212 मात्राक्रम अछि।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों