Wednesday, 13 March 2013

गजल कमला-कोशी-बागमती-महानंदा" सम्मानक ( बाल गजलक लेल ) पहिल चरण बर्ख-2013 ( मास फरवरी लेल )

मास फरवरीमे कोनो बाल गजल  रचनाकेँ नै लेल जा रहल अछि। कारण मात्र टूटा रचना छल।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों