Tuesday, 10 January 2012

गजल

भैया यौ खाली फोने करै छी
हम एत भुखले मरै छी

मिथिला चित्र अहां मंगै छी
खर्चा ओकर नहि करै छी

विदेशी गॅप नै सोहाइय
पैंच हम कहुना भरै छी

मिथिला चित्र अहां मंगै छी
खर्चा ओकर नहि करै छी

नून रोटी पर आफद छै
नौ तिमना के गॅप करै छी

मिथिला जे पाछू अछि भाय
किया नै एत' काज करै छी

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों