Tuesday, 26 February 2013

रुबाइ

रुबाइ-161

खा चोकलेट इयादि तँ एहन एलै
सागरक लहरिमे भासल जीवन एलै
भगवान किछु एहन करू माया अपन
लागै असलमे घूरि नेनपन एलै

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों