Tuesday, 26 February 2013

रुबाइ

रुबाइ-160

एगो गुलाब कतौसँ खसल माँथपर
बोतल शराबक नशा चढ़ल माँथपर
कहलक किओ प्रेमक छौ रोग लागल
दर्दक मुदा काँटो तँ गड़ल माँथपर

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों