Friday, 12 October 2012

रूबाइ

बाल रूबाइ-14

बाल रूबाइ-14

फसलनि बौआ ककरो संग झगड़ामे
गर्दा लागल हुनक सौँसे कपड़ामे
तमसाएल बकरीसँ खेलऽ गेल छलथि
भागल छलथि ओतऽसँ एकै बजरामे

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों