Saturday, 20 October 2012

गजल

चासो गेलै बासो गेलै
घर दरबज्जा अँगनो गेलै


ओ ठाढ़े रहलै मजमा बनि
थपड़ी गेलै पैसो गेलै


हुनकर पाँचो आँगुर घीमे
दूधो गेलै दहियो गेलै

छै शेरक घर भोजन साजन
बकरी गेलै बोतो गेलै


हक्कल डाइन छै नेता सभ
लोको गेलै देशो गेलैहरेक पाँतिमे आठटा दीर्घ

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों