Saturday, 6 October 2012

रुबाइ


                     
जे जन्म देलन्हि  ओ कहलन्हि गदहा 
जे पोसलन्हि ओ  मानलन्हि गदहा 
गदहा जँका जीन्दगी अपन बितेलहुँ
जिनका बियाहलहुँ ओ बुझलन्हि गदहा 

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों