Friday, 12 October 2012

रूबाइ

बाल रूबाइ-16

हमरो नाह चलै छै नादिक पानिमे
हम छी सूखलमे नै कादो माटिमे
हमरो गुड्डी पहुचै छै तरेगण धरि
तेँ ओ छोट भऽ नै आबै छै आँखिमे
No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों