Wednesday, 12 December 2012

रुबाइ

रुबाइ-133

जाड़क महिना आबिते रौदक खगता
एना जेना राम राज छै लापता
ओसक छै पथार कुहेसा छै कारी
एना जेना झूठ छै सगरो बढ़ता

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों