Wednesday, 12 December 2012

रुबाइ

रुबाइ-134

बहलै शोणित जड़लै करेजा प्रेमसँ
खस्सी सन छटपट करै आधा प्रेमसँ
की आबो कहबै नीक कहू प्रेमकेँ
जिनगी भेलै क्षणेमे विधबा प्रेमसँ

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों