Tuesday, 27 December 2011

अपने एना अपने मूँह--2

बर्ख 2010मे कुल 62टा पोस्ट भेल जकर विवरण एना अछि---

1) मिथिलेश झा द्वारा कुल २ टा पोस्ट भेल जाहिमे नरेन्द्र आ अरविन्द ठाकुरक १-१टा गजल अछि।

2) आशीष अनचिन्हार द्वारा कुल २७टा पोस्ट भेल जाहिमे हुनक कुल २६टा आ अरविन्द ठाकुरक १टा गजल आएल।

3) गजेन्द्र ठाकुर द्वारा कुल 17टा पोस्ट आएल। 12 टा पोस्टमे 12 खंडमे मैथिली गजल शास्त्र आएल। एकटा पोस्टमे आशीष अनचिन्हारक 1टा गजल आएल। आ 4टा पोस्टमे हुनक 21 एवं गंगेश गुंजनक 1टा गजल आएल।

4) त्रिपुरारी कुमार शर्माक 1टा पोस्टमे हुनक 1टा गजल आएल।

5) प्रेमचंदक 1टा पोस्टमे 2टा गजल आएल।

6) शिव कुमार झा टिल्लु द्वारा कुल 8टा पोस्ट आएल जाहिमे काली कांत झा बुच जीक 6टा आ नरेश विकल जीक 2टा गजल आएल।

7) तारानंद वियोगी जीक 5टा पोस्टमे हुनक 5टा गजल अछि।

8) मनोज द्वारा 1टा पोस्टमे हुनक 3टा गजल अछि।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों