Monday, 7 May 2012

रुबाइ


रूबाइ-6

टूटल बान्ह बहलै गामक गाम फेर

गेल दहा जिनगी कतेको ठाम फेर

कागतक नाव, सरकारो तत्पर छलै

मुदा, बाढि भासल कतेको जान फेर  ।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों