Friday, 3 February 2012

रुबाइदेखू हुनक आँखिसँ चूबि रहल शराब
आब तँ हरेक ठोरकेँ चूमि रहल शराब
ओ चाहैए पीबि ली सगरो जहान
अभागल सपनेमे पीबि रहल शराब


No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों