Monday, 7 May 2012

रुबाइ


रुबाइ-1

भासल सभटा सपना नोरक धार मे

कण्ठ दबायल जनु हमर गृमहार मे

बैसल छी एकात निजहि परिवार मे

सोंगर खोँसि रहल छी टूटल चार मे ।

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों