Friday, 17 August 2012

रूबाइ

रूबाइ-119

फूलक रससँ भीजल हँसी देखार भेल
भौँरा रसिक तऽ बिनु मौसम बेमार भेल
दाँतक चमक ओस ठोर अछि टटका फूल
शाइद सौँदर्यक एतै बैसार भेल

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों