Wednesday, 15 August 2012

रूबाइ


रूबाइ-115

मोनक बात हमर ठोरपर ठहरि गेल
एगो झूठ मुस्की सगरो पसरि गेल
कहितौँ जे गुलाब सन लागै छी अहाँ
नै कहलौँ जखन दोसरपर नजरि गेल

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों