Friday, 17 August 2012

रुबाइ

रुबाइ-121

जिनगीक बाट छोट छै जीबाक लेल
रातिक अन्हार बड कम छै पीबाक लेल
सब डेगपर खाधि सदिखन टूटल करेज
धागा बहुत कम पड़ल मन सीबाक लेल

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों