Wednesday, 15 August 2012

रूबाइ


रूबाइ-116

लागै लोक आब नाटकक टोली जकाँ
राँगल कपटसँ मोन तऽ रंगोली जकाँ
कखनो हँसि लै आ कखनो कानऽ लागै
प्रेमो केलक तऽ भदैया होली जकाँ

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों