Friday, 2 March 2012

गजलक इस्कूल भाग-17

रातिमे हुनकर इयाद अबैए बेसी
· · · 23 February at 23:22 via Mobile
  • Amit Mishra राति मे हुनकर इयादि आबैए बेसी .
   राति मे बाट जोहैत आँखि जागैए बेसी ,

   कतबो प्रकृतिक कोरा मे रहब मुदा ,
   खण्डहर सिनेहक नीक लागैए बेसी ,

   माँ कए चिन्ता जेना संतान लेल होइ छै .
   खून नै रग-रग सँ चिन्ता दौगैए बेसी ,

   गामक टुटल टाट दोग सँ देखैत ओ ,
   पहिलुक मिलनक बात दागैए बेसी ,

   कोना-कोना कोहबर सँ कलकत्ता एलौँ ,
   रूकबो नै करै फिल्म जेकाँ भागैए बेसी ,

   विरहक वेदना झुलसा देलक आत्मा ,
   घुरो सँ "अमित" करेज सुनगैए बेसी . . . । ।

   अमित मिश्र
  • Ashish Anchinhar Bahut neek amit ji
  • Aashiq Raj Bahut neek amit ji
  • Gunjan Shree BAHUT BADHIYA AMIT JI
  • Amit Mishra धन्यवाद भाई सब ।
  • Shefalika Verma ahank panti ahank munh s nik lagl aashish .....rati me hunk yadi...ashesh sineh sb ken....
  • Ashish Anchinhar Shefalika Verma--- हमर पाँति जँ अहाँ दोसरक मूँहसँ सुनबै तँ आरो नीक लागत।..


No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों