Friday, 30 March 2012

गजल

बाल गजल

झमझम बरखै बुन्नी रौ
टमटम चलबै मुन्नी रौ

आगू पाछू मलहा डोलय
खत्ता मे बड गडचुन्नी रौ

आम तोडय झाम गूडय
डोमा देलक चुनचुन्नी रौ

राजा के बेटा मारय ढेपा
कुकुर भुकै मधुबन्नी रौ

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों