Friday, 2 March 2012

गजलक इस्कूल भाग-9

गजलक एकटा पाँति दए रहल छी। जे केओ गोटे साँझ ७ बजे धरि पूरा करताह। हुनका इ पाँति रचनाक रूपमे सौंपि देल जेतन्हि। इ पाँति एना अछि-----

घुरि गेल जे बाटसँ से बटोही नै

सरल वार्णिक बहर----१३ अक्षर
· · · 7 February at 12:12

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों