Friday, 6 July 2012

रूबाइ

रूबाइ - 85

बिनु पानिक माँछ जकाँ तड़पैत जनता
देखब सगरो नोर बिनु कानैत जनता
ओ बैसल ए .सी मे करै घोटाला
घामक वर्षासँ खेत पटबैत जनता

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों