Saturday, 28 July 2012

रुबाइ

प्रस्तुत अछि मुन्ना जीक रुबाइ


टूटल छल नेह आब तँ जोड़ भए गेलै

छलै दुश्मन मुदा चितचोर भए गेलै

जखने लिखलकै पाँतीमे मोनक बात

दूनूक नेहक तँ भंडाफोड़ भए गेलै

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों