Monday, 14 January 2013

रुबाइ

रुबाइ-150

मैथिलक दबाइ बनल छै हरियर भाँग
बिनु बातक लड़ैत लड़खड़ाइते टाँग
सदिखन भकुआएल की करताह काज
तेँ पूर्ण नै होइ छै हिनकर सब माँग

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों