Thursday, 31 January 2013

रुबाइ

रुबाइ-158

भाएक ममता माएसँ कम नै छै
भाएक संगे बहिन लेल तम नै छै
प्रेमक नदी बहै छै झगड़ाक सँग
कखनो कऽ भाएसँ बढ़ि किओ यम नै छै

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों