Monday, 14 January 2013

रुबाइ

रुबाइ-154

ओ प्रेम करै छथि बहुत मुदा चुप चाप
हमहूँ बुझैत छी सब किछु अपने आप
कतबो अहाँ भागब मुदा भागि नै सकब
आखिर कहाँ छूटै छैक रंगक छाप

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों