Monday, 14 January 2013

रुबाइ


रुबाइ-135

कानै छै दुनियाँ बिसरि गेल हँसनाइ
यांत्रिक भेल मनुख नै छै खेल हँसनाइ
अपनहि हाथे काल बेसाहै मानव
पलखति नै गप लेल कहाँ भेल हँसनाइ

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों