Monday, 7 January 2013

रुबाइगोड़ी तोर मुस्कीमे छौ जहर भरल 
नै एना मुँह खोल कते घायल परल 
जँ निकैल गएलौ फूलझड़ी सन हँसी 
बाटपर भेटत कतेको छौंड़ा मरल 

**********************************
जगदानन्द झा 'मनु' 

No comments:

Post a Comment

तोहर मतलब प्रेम प्रेमक मतलब जीवन आ जीवनक मतलब तों